Vēsture

Kā veidojās un attīstījās ģimnāzija pie Ventas rumbas 1920-1940

Ap 1910. – 1912. gadu Kuldīgas sabiedrībā arvien plašāk izskanēja domas par latviešu vidusskolas nepieciešamību. 1919. gada vasarā tikko radošu darbību uzsākusi jaunizveidotā Izglītības ministrija. Tiek apzināts skolu stāvoklis Latvijā. Top pirmie oficiālie Latvijas valsts izglītības dokumenti. Veidojas apriņķu izglītības sistēma. Kuldīgas apriņķa inspektora amatā stājas Artūrs Breikšs. Pēc vairāku mēnešu sarakstes (no 1919. gada 23. septembra) ar Skolu departamentu, tiek saņemta atbilde (1920. gada 24. janvārī), paziņojot, ka tiek dota piekrišana par tūlītēju vidusskolas atvēršanu Kuldīgā.

Paiet divi mēneši. Kuldīgas apriņķa pamatskolu inspektors, vienlaikus būdams jaunās vidusskolas pirmais direktors, raksta Izglītības ministrijai (23.03.1920.) informāciju par Kuldīgas vidusskolu:

I Par skolu

-Kuldīgas vidusskola darbu uzsākusi 15. februārī 1920. gadā.

-Skola atrodas Kuldīgā, Ventspils ielā 10. Darbojas vienas klases sastāvā un pieturas pie reālskolas programmas.

-Skola darbojas Kuldīgas pilsētas vācu pamatskolas telpās dienas otrajā pusē.

-Skolu pabalsta Kuldīgas pilsētas pašvaldība ar 700 rubļiem mēnesī. Pabalsts noteikts līdz š. g. 1. jūlijam.

-Skolas nauda tiek ņemta 75 rubļi par tekošo mācību pusgadu no katra skolēna.

II Par skolēniem

Pirmajā klasē mācās pēc tautībām:
Latvieši 16 zēni 4 meitenes
Vācieši 1 zēns  
Ebreji 1 zēns  

 

Pēc ticības sadalās:
luterāņi – 20 katoļi – 1 ebreji – 1

 

Pēc vecuma sadalās:
14 gadi meitenes – 2 zēni – 3
15 gadi – 3
16 gadi 1 8
17 gadi 3
18 gadi 1
19 gadi 1

 

III Mācību līdzekļi

-Skolai sava bibliotēka nav.

-Fizikas kabinets tiek lietots kopīgi ar Kuldīgas pamatskolām un atrodas pēdējo īpašumā.

-Visi citi mācību līdzekļi tāpat tiek lietoti kopīgi.

IV Par skolotājiem

-Minēti visi tie deviņi skolotāji, kuri 1920. gada 15. februārī uzsāka mācību darbu Kuldīgas vidusskolā līdz mācību gada beigām.

-Sniegtas ziņas par katra skolotāja izglītību, mācāmo priekšmetu, stundu skaitu nedēļā un darba samaksu.

-Izņēmuma kārtā, līdz mācību gada nobeigumam, lielāka daļa mācību priekšmetu tika mācīti krievu valodā.

-Visiem skolotājiem pamata darba vieta bija kāda cita pilsētas mācību iestāde.

Atrisinot skolas uzturēšanas jautājumu no Izglītības ministrijas saņemts šāds dokuments:

„Atzīmējot Kuldīgas pilsētas valdes solījumu kopā ar apriņķa valdi segt Kuldīgā pastāvošās vidusskolas saimnieciskos izdevumus, gādājot par telpām, apkurināšanu, apgaismošanu, apkalpošanu, remontiem un inventāru, ar šo ziņo, ka minētā vidusskola tiek pārņemta valsts uzturēšanā no 1. augusta  1920. gadā, pārdēvējot Kuldīgas pilsētas vidusskolu par Kuldīgas Valsts vidusskolu.

Skolas ēkas:

1.1920.g. Kuldīgas pilsētas vidusskola Ventspils ielā 10 (Tagad 1905. gada iela 10; Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs)

2.1921.g. Kuldīgas Valsts ģimnāzijas pirmais nams Kalna ielā 19. Tagad Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiāle.

3.1924.g.Kuldīgas Valsts ģimnāzijas otrais nams Liepājas ielā 31/33. Tagad Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

4.1964.g. Piltenes iela 25

Ģimnāzijas nosaukums un karogs

 1. gada 15. jūnija absolventu izlaidumam bija vēsturiska nozīme ģimnāzijas dzīvē. Lai saglabātu dzejnieka Viļa Plūdoņa piemiņu saistībā ar Kuldīgu, oficiāli tika paziņots par ģimnāzijas nosaukuma maiņu (ar rīkojumu apstiprināja 1940. gada 19. martā). Izlaidumā svinīgos apstākļos ģimnāzijai tika pasniegts jaunais skolas karogs.

Jaunajam skolas karogam un skolas nosaukumam brīvi bija lemts izpausties tikai divas dienas – 1940. gada 17. jūnijā Latvijā sākās padomju okupācija. Karogs, rūpīgi slēpts un saglabāts, atgriezās skolā 1990. gada maijā.

 1. gada janvārī no dzīves aiziet dzejnieks Vilis Plūdonis. Kuldīgas Valsts ģimnāzija raksta Skolu departamentam: „Ņemot vērā, ka dzejnieks V.Plūdonis ir mācījies telpās, ko tagad aizņem Kuldīgas Valsts ģimnāzija un šinīs telpās ir radusies viņa pirmie dzejoļi, laipni lūdzu pārdēvēt Kuldīgas Valsts ģimnāziju par „Viļa Plūdoņa Valsts ģimnāziju”.

Līdz ar to atļaut likt skolas karogā šādus V.Plūdoņa vārdus:

Vienībā mēs dižu, daiļu,

Mūsu jauno valsti celsim.””

 1. gada 14. martā tiek apstiprināts karoga projekts un devīze, bet 19. martā skola tiek pārdēvēta par Viļa Plūdoņa Valsts ģimnāziju.

Neilgi pēc tam Latvija tika okupēta. Noliedza karogu un skolas nosaukumu. Par karogu klīda leģenda, ka tas sadedzināts. Sagaidot skolas 70 gadu jubilejas salidojumu 1990. Gada 26. maijā, skolas darbinieki Valsts centrālajā arhīvā mēģināja sameklēt bijušā skolas karoga zīmējuma krāsainu paraugu, lai varētu uzsākt tā atjaunošanu. Salidojuma laikā neviens nenojauta, ka tuvojas pārsteigums. Pasākuma dalībniekus uzrunāt devās bijušā direktora Osvalda Vanaga dēls. Par pārsteigumu visiem – tika pasniegts viņa tēva ilgus gadus rūpīgi slēptais skolas karogs visā savā krāšņumā.

Viļa Plūdoņa vārdu skola atguva 1989. gada 18. augustā ar toreizējā LPSR Ministru Padomes lēmumu, kad skola tika pārdēvēta par Viļa Plūdoņa Kuldīgas 1. vidusskolu.

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktori:

 1. Artūrs Breikšs (direktora amatā no 1920 līdz 1921);
 2. Jānis Graudiņš (1921-1930);
 3. Gustavs Rāmnieks (1930-1932);
 4. Aleksandrs Vīksna (1933-1936);
 5. Fridrihs Obšteins (1936-1938);
 6. Voldemārs Mālnieks (1938-1944);
 7. Jēkabs Diebelis (1944);
 8. Osvalds Vanags (1944-1949);
 9. Andrejs Labejs (1949-1952);
 10. Kārlis Brikmanis (1952-1953);
 11. Aleksandrs Jostsons (1953-1959);
 12. Līvija Barkāne (1959-1963);
 13. Erna Doniņa (?? 1959-1965);
 14. Vitauts Priediens (1964-1974);
 15. Herberts Knets (1974-1999);
 16. Jana Jansone (no 1999. g.).

 

Informācijas avots: “Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 80 gadi. Jubilejas izdevums” Kuldīga, 2000